Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Trata je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi določenih skupnih interesov. Ravno zaradi teh razlogov je bilo marca 1984 ustanovljeno Prostovoljno gasilsko društvo Trata. Nepridobitnost društva pomeni, da osnovni namen ustanovitve društva ni pridobivanje dobička, temveč varstvo pred požarom, naravnimi nesrečami, ter drugimi nesrečami, ki so v pristojnosti gasilcev. Nepridobitnost se torej nanaša na namen ustanovitve in ne pomeni, da društvo ne sme izvajati nobenih pridobitnih dejavnosti, to je proti plačilu prodajati svojih izdelkov ali nuditi svojih storitev. To lahko počne, vendar pa pridobitne dejavnosti ne smejo biti njegove edine dejavnosti.

Temeljna značilnost društva je tudi njegova neprofitnost, kar pomeni, da društvo svojega morebitnega ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki (“dobička”) ne deli med svoje člane, temveč ga porabi izključno za izvajanje svoje osnove dejavnosti, torej v našem primeru za nakup opreme za reševanje ljudi in premoženja, ter gašenje požarov.

Član društva lahko postane vsakdo, ki izpolnjuje vnaprej določene pogoje v temeljnem aktu (statutu).